STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Sponsoren Stoffendag 2017

De Stoffendag, editie 2017, wordt mede mogelijk gemaakt door:

Inspectie SZW

De Inspectie SZW zet zich in voor gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Zij is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. De Inspectie SZW werkt op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Een belangrijk aandachtsgebied vormen gevaarlijke stoffen. Werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot een beroepsziekte. Er overlijden in Nederland jaarlijks naar schatting ruim 2.700 mensen aan werkgerelateerde kanker. Ongeveer tien procent van de kankergevallen is werkgerelateerd. Daarnaast leiden ongunstige arbeidsomstandigheden onder de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking tot verlies van gezonde levensjaren, en dus tot een aanmerkelijke ziektelast. Dit mogen we niet normaal vinden; blootstelling aan gevaarlijke stoffen is nooit 'part of the job'. Acties om blootstelling te voorkomen zijn dus belangrijk. Bedrijven die in actie willen komen, weten niet altijd hoe en welke informatie precies beschikbaar is. Daarom houdt de Inspectie SZW niet alleen toezicht maar helpt ook om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Een van de middelen is de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen. Met deze tool kan een werkgever zijn bedrijf beoordelen zoals een arbeidsinspecteur dat zou doen. In de nieuwste versie van deze tool wordt veel aandacht besteed aan blootstelling aan carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR-)stoffen.

De Inspectie SZW ondersteunt de Landelijke Stoffendag van harte. Het is een uitstekende gelegenheid voor professionals om met elkaar over goede praktijken en gezonde en veilige werkwijzen te praten.


BaSystemen

BaSystemen staat voor plezier, veiligheid en gezondheid. Wij hopen samen met u dit te bewaken en te verbeteren. Onze specialisten kunnen u een goed advies geven over verschillende meetinstrumenten. Omdat de toepassingen binnen uw bedrijf zeer specifiek kunnen zijn, denken wij graag  samen met u na over welk meetinstrument voor uw bedrijf de beste toevoeging is. Wij hebben meetinstrumenten voor arbo en veiligheid. Denk aan geluidsmeters, stofmeters, gasdetectie, alleenwerk oplossingen en klimaatmeters. Al onze meters zijn te huur, te koop en voorzien wij van het juiste onderhoud.

BaSystemen helpt u dagelijks om werkplekken veiliger en gezonder te maken. Een veilige en gezonde omgeving is een voorwaarde om ergens met plezier te werken. Mensen die met plezier hun werk doen, werken harder, efficiënter en letten beter op. Gezondheid, veiligheid en plezier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij zijn een oplossingsgerichte partij en hebben dienstverlening hoog in het vaandel staan. Dus of u nu een meter wil huren, kopen, kalibreren, repareren of hier uitleg over wilt ontvangen, bij BaSystemen bent u aan het juiste adres. Meedenken met u als klant is wat wij graag doen!

http://www.basystemen.nl/


BIG

BIG verzamelt en valideert informatie over gevaarlijke stoffen. BIG maakt op basis van deze informatie veiligheidsinformatiebladen in overeenstemming met de geldende richtlijnen van REACH en CLP alsook werkplekinstructiekaarten en gevaaretiketten en is gespecialiseerd in het verlenen van advies betreffende wetgeving over gevaarlijke producten (registraties, transport, opslag en overslag, ...). BIG biedt een multilingual Emergency Response Service aan voor zijn gebruikers en is als noodcentrum 24u op 24u bereikbaar. BIG brengt jaarlijks een selectie van de BIG databank uit op verschillende platvormen onder andere als content voor verscheidene beheersystemen.

Daarnaast heeft BIG zich gespecialiseerd in Downstream User Compliance Checks, het opstellen van DU-CSA/CSR en in het algemeen de communicatie van veiligheidsinformatie in de supply chain. Ontdek de Product Risico Adviesmodule (PRA) op onze stand. Dit is een unieke TIER-0-tool om eenvoudig een eerste inschatting te kunnen maken van de risico's verbonden aan de chemische stoffen en processen binnen uw organisatie.

http://www.big.be 


Blending Nederland B.V.

Blending Nederland is gespecialiseerd in de verkoop en de implementatie van bedrijfssoftware en het verlenen van IT-diensten aan bedrijven binnen de procesindustrie en de daaraan gerelateerde groothandel.

Ons managementsysteem voor gevaarlijke stoffen, Infor Blending Envicon, is speciaal ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het beperken van de risico's die optreden bij de omgang met gevaarlijke stoffen. Tevens helpt het u om snel en eenvoudig aan de eisen op het gebied van documentatie te kunnen voldoen. De applicatie berekent de samenstelling van gevaarlijke stoffen op basis van opgeslagen recepturen, kent de officiële limietwaarden van een groot aantal landen en spreekt zelfs hun taal.

Infor Blending Envicon houdt bij welke klant welke versie van een Safety Data Sheet (SDS) heeft ontvangen.
Met andere woorden, het maakt het beheren van gevaarlijke stoffen transparant, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.
Bovendien beperkt Infor Blending Envicon de administratieve rompslomp tot een minimum.

http://www.blending.nl


Charles River

At Charles River, we are passionate about our role in improving the quality of people's lives. Our mission, our excellent science and our strong sense of purpose guide us in all that we do, and we approach each day with the knowledge that our work helps to improve the health and well-being of many across the globe.

Charles River provides essential products and services to help (agro-)chemical, pharmaceutical and biotechnology companies, government agencies and leading academic institutions around the globe accelerate their research and drug development efforts and assist with the safety testing and consultancy for regulatory compliance.

For over 40 years, Charles River has been collaborating on the development and registration of new and existing chemicals, active ingredients and formulations. We offer a full range of product development services that can be tailored to customer needs, which cover all aspects of regulatory study requirements, including quality, safety and efficacy. In particular, we specialize in the design of studies to satisfy the requirements of the various authorities in Europe (including REACH), the United States and Japan.

To learn more about our unique portfolio and breadth of services, please visit http://www.criver.com/products-services/safety-assessment/nonpharma or contact us via askcharlesriver@crl.com


ChemRADE B.V.

ChemRADE® is een web-based applicatie waarmee bedrijven in eigen beheer de registratie en risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen op de werkvloer kunnen uitvoeren. Met ChemRADE krijgen bedrijven grip op de gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in hun bedrijf. De applicatie ChemRADE® helpt bedrijven bij:

 • op orde brengen van het Register Gevaarlijke stoffen
 • afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
 • beoordeling van risico's met zowel het EcetocTRA model als het stoffenmanager exposure model en/of meetgegevens
 • het maken van risk-based werkplekinstructiekaarten (WIKs)
 • het voldoen aan ARBO (4-stappenplan) én REACH verplichtingen

Inmiddels zijn er meer dan 100 gebruikers in NL en daarbuiten (EU, VS, Canada en Azië) uit meerdere sectoren, zoals chemie en petrochemie, formuleerders van chemische producten, voedselproductie, landbouw en farmacie.

Wilt u een meer informatie, een demo of een licentie? Kom naar onze stand op de Stoffendag, bel 024-3528830 of bezoek onze website: http://www.chemrade.nl

ChemRADE team: Joost van Rooij, Daan Huizer, Cornelis van Loon en Max Hennekes


Cosanta B.V.

Cosanta BV zorgt voor onafhankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en actualiteit van Stoffenmanager®. Stoffenmanager® is de online tool waarmee bedrijven zelf hun stoffen waar in het bedrijf mee gewerkt wordt kunnen inventariseren en prioriteren. Met Stoffenmanager® voert u blootstellingsschattingen uit, krijgt u zicht op de risico’s voor individuele medewerkers en kun u als dat nodig is maatregelen nemen. Stoffenmanager® heeft wereldwijd meer dan 30.000 gebruikers, is beschikbaar in verschillende talen, gevalideerd op basis van meer dan 6000 metingen, erkend door Inspectie SZW en internationaal erkend en opgenomen in de REACH Guidance R.14 van ECHA. Stoffenmanager® is beschikbaar in Basis en Premium.

Wij bieden u ook consultancy en trainingen aan. Onze consultants zijn vanaf het begin betrokken bij Stoffenmanager® en weten als geen ander hoe complex deze materie is. Kijk ook op http://www.cosanta.nl of http://www.stoffenmanager.nl. Meer informatie? Telefoon 020 7920013, e-mail info@cosanta.nl


de ViB fabriek B.V.

de ViB Fabriek verzorgt het opstellen en onderhouden van Veiligheidsinformatiebladen (ViB's) van uw producten en ondersteunt u  hiermee om te voldoen aan één van de vele verantwoordelijkheden en verplichtingen die u heeft als leverancier van chemische producten

Ook bieden wij een softwarepakket aan, genaamd CHEMDOX, met als doel kwalitatief hoogwaardige veiligheidsinformatiebladen.  Met CHEMDOX kunt u zelf aan de slag met het maken van veiligheidsinformatiebladen , welke geheel zijn afgestemd op uw wensen.

De informatie in het veiligheidsinformatieblad (VIB) is vaak een technisch met veel begrippen. De ViB fabriek maakt dan ook werkplekinstructiekaarten (WiK's) om de werknemer op de werkvloer kort te informeren over de gevaren, gegevens, beschermingsmaatregelen en werkwijzen van een product.

Tevens kunnen wij u helpen bij vragen op het gebied van gevaarlijke stoffen, REACH, CLP, Exposure scenario Compliance checks en veel meer...

http://devibfabriek.nl/


DOSHBASE

DOHSBASE is dataleverancier van chemische stoffeninformatie t.b.v. Risico Inventarisatie en Stoffenregister.  DOHSBASE heeft in een periode van bijna 25 jaar een databestand opgebouwd van +/- 175.000 chemische stoffen. Dit databestand bevat grenswaarden, meetmethoden, CLP informatie en van veel stoffen de fysisch-chemische eigenschappen. Deze data dekken de wereldwijd beschikbare informatie met een speciale focus op Europa.

Met deze data kunnen bedrijven de risico's inschatten van het gebruik van chemische stoffen. Dit kan met behulp van risk assessment tools; DOHSBASE levert u graag hiervoor de noodzakelijke data.

DOHSBASE is ook zeer geschikt om te voldoen aan de wettelijke eisen rond het gebruik van chemische stoffen. Niet alleen om deze eenmalig te completeren, maar ook om deze bij te houden.

DOHSBASE levert daarnaast een softwarepakket voor arbeidshygiënist en veiligheidskundige om metingen op werkplekken te kunnen voorbereiden en uitkomsten hiervan te kunnen beoordelen. Dit softwarepakket heet DOHSBase Compare®

https://www.dohsbase.nl


ITIS

ITIS HSE Solutions
Veiligheid en Arbo worden steeds belangrijker, zeker bij het werken met gevaarlijke stoffen. ITIS levert innovatieve softwareoplossingen en veiligheidsinformatiedatabanken die u ondersteunen bij het behalen van doelstellingen op het gebied van HSE en het voldoen aan de wet- en regelgeving.

Door ons brede aanbod leveren wij oplossingen voor bijna elk aspect van het chemische stoffen management, waaronder:
- SDS management
- Werkplekinstructiekaarten
- Risico en bloostellingsbeoordelingen
- De stoffeninventaris
- Voorraadbeheer
- Afvalbeheer
- Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in 47 talen
- REACH en GHS compliance

ITIS levert daarnaast ook softwareoplossingen voor beheer van incidenten en gevaarlijke situaties en het uitvoeren van de RI&E.
ITIS levert haar eigen ontwikkelde systemen GROS, BRIS en SIRS en de nieuwe cloudapplicatie SOFOS 360. Verder zijn wij agent voor de Benelux van de wereldwijd leidende oplossing ChemWatch.

Wij voorzien u graag van meer informatie. http://itis.nl/hsesolutions/


Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) adviseert artsen en andere hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten van acute vergiftigingen en de behandelmogelijkheden voor de patiënt. Om te kunnen informeren over de symptomen, diagnostiek en behandeling is kennis nodig van de samenstelling en de toxicologische eigenschappen van de producten waarmee gebruikers in contact kunnen komen.

Bedrijven die gevaarlijke producten ('mengsels') op de markt brengen zijn wettelijk verplicht om deze informatie aan te leveren bij het NVIC. Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe regels voor de kwaliteit en het format van de aan te leveren productinformatie. Wij informeren u over deze veranderingen in een workshop en op onze stand.

Het NVIC is 24/7 bereikbaar via telefoon en Vergiftigingen.info en wordt ruim 100.000 keer per jaar geraadpleegd door professionele hulpverleners. Het NVIC informeert de overheid over trends en acute problemen met producten op de Nederlandse markt.

NVIC Website


Environment & Safety (PES), Philips Innovation Services

Ons team van specialisten biedt meer dan 25 jaar ervaring in het creëren van kwalitatief hoogwaardige SDS.

Onze diensten

 • Maken en onderhouden van 100% betrouwbare Safety Data Sheets en e-SDS
  • De beste kwaliteit, omdat we ons aan strenge kwaliteitsprocedures houden
  • Automatische vertaling van uw SDS en instructiekaarten in 12 talen
 • Online, wereldwijde IT-oplossing Fasim 2.0.
  • Onmiddellijke toegang tot uw SDS, gevaarsetiketten en een instructie kaarten
  • Uw eigen bedrijfsomgeving
  • Flexibele rapportage en controle op ongewenste chemische stoffen
 • Ondersteuning
  • Helpdesk voor alle SDS en Fasim 2.0 gerelateerde vragen
  • 24/7 emergency support
  • Consultancy op chemische wet- en regelgeving (REACH, RoHS, ADR, IATA, poison center notificatie)

Uw voordelen

 • Onze kwalitatief hoogwaardige SDS zijn het perfecte visitekaartje naar uw klanten
 • Onze geavanceerde IT oplossing Fasim 2.0 bespaart u tijd bij de naleving van de wetgeving op het gebruik en vervoer van chemische stoffen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag maikel.van.niftrik@philips.com of neemt u telefonisch contact met ons op via 06-1105 8801.

Philips Innovation Services


PHOV

PHOV (Stichting Post Hoger Onderwijs veiligheidskunde)

PHOV geeft al meer dan 25 jaar de opleiding Veiligheidskunde. Daarnaast verzorgen wij onderwijs op het gebied van Procesveiligheid en Arbeidshygiëne (zowel op middelbaar als op Post-HBO niveau) en natuurlijk ook de MVK. Sinds 2015 is er ook een Kopopleiding A&O (Arbeid en Organisatie) te volgen voor HVK’ers en AH’ers. De PHOV is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk, begrijpelijk is dan ook dat kwaliteit van het onderwijs onze grootste zorg betreft.  PHOV biedt niet alleen opleidingen op open inschrijving, maar kan op basis van delen uit elke bestaande opleiding/cursus een traject op maat maken.
Gezien het grote netwerk van PHOV van professionals die werkzaam zijn op een zeer breed gebied van de veiligheidskunde zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt.

Aarzel dus niet, bel met 030-2318212 of mail naar: info@phov.nl

http://www.phov.nl/


ProCare B.V.

ProCare Arbeidshygiëne is gespecialiseerd in de levering van meetapparatuur en meetmiddelen ten behoeve van gezondheid van mens en werkplek. Onze producten brengen biologische, chemische en fysische risicofactoren in kaart. Tot onze klanten behoren namen als Ministerie van Defensie, Sitech en Shell. Ook voor u staan we graag klaar!

https://www.procare-arbeidshygiene.nl


RDMG Uitgevers

RDMG Uitgevers staat al vanaf 1993 bekend als de specialist op het gebied van digitale naslagwerken van wet- en regelgeving èn het bieden van praktische hulpmiddelen op het gebied van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Veiligheid. Onze digitale naslagwerken onderscheiden zich door hun volledigheid, actualiteit, unieke maatwerkmogelijkheden en perfecte aansluiting op de normen ISO 14001 en ISO 45001.
Onze dienstverlening stopt niet bij het aanbieden van digitale naslagwerken. Wij bieden middels onze tool Register een praktisch hulpmiddel waarmee u overzicht krijgt en houdt in de voor u relevante verplichtingen. De tool Compliance borgt dat u aantoonbaar heeft dat uw organisatie ook voldoet aan haar verplichtingen. Onze uitdaging is uw organisatie aantoonbaar compliant te laten zijn aan de wensen en eisen van uw belanghebbenden.

RDMG Uitgevers onderhoudt een uitgebreid netwerk van adviseurs die de producten van RDMG Uitgevers binnen hun eigen klantenkring toepassen. Hiermee bieden wij daadwerkelijk maatwerk voor uw organisatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar http://www.rdmg.nl of neemt u telefonisch contact met ons op via (085) 0430 130.


REACH en CLP Helpdesk

De REACH Verordening (EG) 1907/2006 beschrijft waar bedrijven en overheden zich aan moeten houden op het
gebied van omgaan met chemische stoffen. Afhankelijk van hun rol in de toeleveringsketen, aard en gebruik van de stoffen hebben bedrijven verplichtingen. REACH geldt voor stoffen die geproduceerd, geïmporteerd, verwerkt of verhandeld worden in de EU. Sommige stoffen en bepaalde toepassingen ervan kunnen uitgezonderd zijn voor (delen van) de REACH verplichtingen.

De CLP Verordening (EG) 1272/2008 beschrijft waar bedrijven zich aan moeten houden op het gebied van gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Doordat de CLP Verordening is gebaseerd op een wereldwijde indeling zijn de
gevaaretiketten over de hele wereld vergelijkbaar. Er is een CLP Helpdesk die is ondergebracht bij het RIVM.

Zie http://infographic.reachhelpdesk.nl/ voor veilig gebruik van en omgaan met stoffen in de keten.


REACH Support Netwerk

Het REACH Support Netwerk wilt u als (MKB) bedrijf toegang bieden tot kant-en-klare, praktische REACH Compliance oplossingen:
• die bewezen hebben te werken;
• beschikbaar zijn voor een vast bedrag;
• online aan te schaffen zijn voor acceptabele prijzen met speciale kortingen voor doelgroepen zoals MKB.

Check onze website op http://www.reachsupportnetwork.nl


Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV combineert uitgebreide kennis van gevaarlijke stoffen met operationele kennis. Het team Chemicals Management ondersteunt al decennia bedrijven, overheden en interne adviseurs.

REACH werkzaamheden, zoals registratie voor de deadline 2018 en consortiumbegeleiding zijn veelgevraagd. Daarnaast bieden wij onze klanten inhoudelijke deskundigheid, procesbegeleiding of kennis van alternatieven bij classificatie, restrictie of autorisatie. Daarbij hebben wij altijd de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze relaties voor ogen.

SDS'en moeten vanwege CLP en REACH worden aangepast en eSDS'en worden opgesteld, soms in alle EU talen. Voor mengsels is dit een grote uitdaging. Wij hebben stellen hiervoor praktische, informatieve (e)SDS'en op.

Arbeidsveiligheid richt zich, onder andere, op de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen en mengsels. Met onze MengselrekenTool en de kennis van de toxicologische effecten kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Externe veiligheid staat met SEVESO III en Nederlandse implementatie in BRZO 2015 continu in de belangstelling. Wij combineren de kennis van externe veiligheid met die van de gevaarlijke stoffen voor de volledige ondersteuning.

Emissies Lucht en Water. Het beleid is gericht op het reduceren van de ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). Met een teambenadering assisteren wij onze klanten met deze uitdaging, om een werkbare oplossing te vinden.

https://www.royalhaskoningdhv.com/


RTC

RTC is a fully fledged CRO for toxicity testing, including classic toxicology, reproductive toxicity, in vitro testing, genotoxicity, long term studies and analytical activities. RTC is GLP certified and fully AAALAC accredited with over 40 years of experience
and a flexible and customised approach. Our high quality standards are guaranteed by our specialised personnel and maintained by the stability of our scientists, technicians and other key staff, most of whom have been with RTC for a decade or more, several even well over 20 years.

Scientific and technological expertise, combined with skills in project management and communication, together with the ability of providing clients with competitive, fast and reliable services, qualify RTC as the partner of choice for the safety testing and registration of your products.

RTC S.p.A.
Via Tito Speri, 12/14
00071 Pomezia (Roma) - ITALY
Tel.: +39.06.91095.1 - Fax: +39.06.910.5737
http://www.rtc.it
Direct contact: Anna Caruso (acaruso@rtc.it)


SCS Training & Consultancy

SCS Training & Consultancy is een dynamische opleider op het gebied van gevaarlijke stoffen en security.

De PGS-15 schept verplichtingen rondom opslag van gevaarlijke stoffen. Weet u ook dat het ADR hetzelfde voor u doet zelfs bij kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen? Hoe zit het bij u op de werkvloer, gebruikt u een vrachtbrief? Kortom, kent u de risico’s en verplichtingen als ontvanger en/of afzender van gevaarlijke stoffen ook bij kleine hoeveelheden?

Voor meer informatie: www.specialcargo.nl *** En vergeet niet te vragen naar onze nieuwe cursus ‘Gevaarlijke stoffen | type A en B bedrijven'


Stell Sign-Projects B.V.

Procesinstallaties, gebouwen en machines: de borden en markeringen van Stell zijn duidelijk herkenbaar. Ze geven inzicht in uw proces en  ze vertellen waar u heen moet gaan in noodsituaties. Dit is noodzakelijk om veilig en duurzaam te kunnen werken in de branches  industrie, energie en (Petro-) chemie. De communicatie tussen uw medewerkers verloopt daardoor efficiënt en ruimtes, installaties en transport zijn duidelijk gecodeerd.

Clear comprehension By Stell.
Borden en markeringen van Stell bieden u inzicht en veiligheid in één oogopslag: onze vlucht- en reddingssignalisatie brengen uitkomst in gewone, delicate en gevaarlijke situaties. U vindt de vluchtweg op een snelle en veilige manier.

Duidelijkheid gaat voor alles
Wereldwijd gezien hebben wij inmiddels al meer dan 500 energiecentrales van borden, markeringen en reddingweg- en vluchtroute-identificaties voorzien.

Safety starts with Stell.

Stell.
Uitstekende branchekennis in Energie, (Petro-) Chemie en Industrie
Maatwerk van planning en productie tot montage en documentatie
Pioniers in ontwikkeling
Trendsetters in kwaliteit

http://www.stell.nl/


Trade Wind B.V.

Trade Wind B.V. levert oplossingen voor het opstellen en distribueren van VeiligheidsInformatieBladen, namelijk ExESS en DeDoks. Daarnaast kunt u het opstellen van VIB’s aan Trade Wind uitbesteden.

Met ExESS stelt u zelf bladen op conform CLP/ReaCh Annex II en de verschillende landspecifieke GHS-versies en in 50 talen. ExESS is op dit moment het meest flexibele systeem in de markt. Koppelingen met databanken zoals ANNEX VI, BIG, LOLI, NVZ-grondstoffen zijn aanwezig. Ook interfaces met ERP-systemen als SAP, Navision en Exact zijn mogelijk. T.b.v. ReaCh bevat ExESS een rijke functionaliteit o.a. ten behoeve Volume Tracking.

Met DeDoks kunt op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichting die u heeft in het kader van ReaCh (Artikel 31). U moet een VIB toesturen bij een levering (indien niet eerder verstrekt) en bij het opmaken van een nieuwe versie dient u het VIB aan alle klanten te verzenden die het VIB in de afgelopen 12 maanden hebben ontvangen. DeDoks neemt u deze zorg uit handen. O.a. alle verffabrieken en de grotere verfdistributeurs in Nederland gebruiken het (VeiligmetVerf). Volledige automatisering, gekoppeld aan uw ordersysteem en publicatie binnen uw eigen website is mogelijk. Tevens hebben uw wederverkopers de mogelijkheid uw VIB’s aan hun klanten te distribueren.

http://www.twnl.com


Vandeputte | Safety Experts

Vandeputte groeide de voorbije decennia uit tot een trendsetter in industriële veiligheid en in welzijn. Inmiddels verzekeren meer dan 4000 bedrijven, van kmo’s tot multinationals, zich via Vandeputte van hun veiligheid.

De basis van dit succes is de manier waarop we onze jarenlange ervaring en expertise - met de meest uiteenlopende risico’s en sectoren - vertalen naar een persoonlijke aanpak.

De overtuiging dat elke mens recht heeft op een optimale en comfortabele bescherming op zijn werkplek, vormt sinds jaar en dag de kern van onze missie.

Wat drijft ons?
De passie voor welzijn op het werk.

Wat willen we realiseren?
Elk persoon beschermen tegen mogelijke arbeidsrisico’s en tegelijkertijd het arbeidscomfort verhogen.

Wat hebben we te bieden?
Een innovatief totaalconcept bestaande uit persoonlijke beschermingsmiddelen en diensten, op maat van mens en organisatie.

Waarop steunt ons beleid?
Een duurzaam en integer partnership met al onze stakeholders en in eerste instantie met onze klanten, medewerkers en leveranciers.

http://www.vdp.com