STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

 

Sponsoren Stoffendag 2018

 

De Stoffendag, editie 2018, wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Inspectie SZW

De Inspectie SZW zet zich in voor gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Zij is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. De Inspectie SZW werkt op basis van risico- en omgevingsanalyses. Toezicht en opsporing worden ingezet waar de meest hardnekkige problemen zitten en het effect het grootst is.

Een belangrijk aandachtsgebied vormen gevaarlijke stoffen. Werken met gevaarlijke stoffen kan leiden tot een beroepsziekte. Er overlijden in Nederland jaarlijks naar schatting ruim 2.700 mensen aan werkgerelateerde kanker. Ongeveer tien procent van de kankergevallen is werkgerelateerd. Daarnaast leiden ongunstige arbeidsomstandigheden onder de werkzame en gepensioneerde beroepsbevolking tot verlies van gezonde levensjaren, en dus tot een aanmerkelijke ziektelast. Dit mogen we niet normaal vinden; blootstelling aan gevaarlijke stoffen is nooit 'part of the job'. Acties om blootstelling te voorkomen zijn dus belangrijk. Bedrijven die in actie willen komen, weten niet altijd hoe en welke informatie precies beschikbaar is. Daarom houdt de Inspectie SZW niet alleen toezicht maar helpt ook om aan de wet- en regelgeving te voldoen. Een van de middelen is de Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen. Met deze tool kan een werkgever zijn bedrijf beoordelen zoals een arbeidsinspecteur dat zou doen. In de nieuwste versie van deze tool wordt veel aandacht besteed aan blootstelling aan carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR-)stoffen.

De Inspectie SZW ondersteunt de Landelijke Stoffendag van harte. Het is een uitstekende gelegenheid voor professionals om met elkaar over goede praktijken en gezonde en veilige werkwijzen te praten.

Andere tools die je kunt gebruiken om veiliger en gezonder met gevaarlijke stoffen te werken zijn:
•    De VIB-check (check in een paar stappen of je VIB arbo-proof is, nu ook in het Engels): www.VIB-check.nl en www.SDS-check.nl
•    De Stoffencheck; voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Om even snel te bepalen hoe gevaarlijk de stoffen zijn waarmee je werkt. Download deze app in I-store of Google Play.

 


BaSystemen

BaSystemen staat voor plezier, veiligheid en gezondheid. Wij hopen samen met u dit te bewaken en te verbeteren. Onze specialisten kunnen u een goed advies geven over verschillende meetinstrumenten. Omdat de toepassingen binnen uw bedrijf zeer specifiek kunnen zijn, denken wij graag  samen met u na over welk meetinstrument voor uw bedrijf de beste toevoeging is. Wij hebben meetinstrumenten voor arbo en veiligheid. Denk aan geluidsmeters, stofmeters, gasdetectie, alleenwerk oplossingen en klimaatmeters. Al onze meters zijn te huur, te koop en voorzien wij van het juiste onderhoud.

BaSystemen helpt u dagelijks om werkplekken veiliger en gezonder te maken. Een veilige en gezonde omgeving is een voorwaarde om ergens met plezier te werken. Mensen die met plezier hun werk doen, werken harder, efficiënter en letten beter op. Gezondheid, veiligheid en plezier zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wij zijn een oplossingsgerichte partij en hebben dienstverlening hoog in het vaandel staan. Dus of u nu een meter wil huren, kopen, kalibreren, repareren of hier uitleg over wilt ontvangen, bij BaSystemen bent u aan het juiste adres. Meedenken met u als klant is wat wij graag doen!

http://www.basystemen.nl/


ChemRADE B.V.

ChemRADE® is een online applicatie waarmee u op een gestructureerde en efficiënte wijze grip krijgt op de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in uw bedrijf.

ChemRADE® helpt u met:

 • opstellen en beheren van uw Register Gevaarlijke Stoffen
 • geautomatiseerd afleiden van (bedrijfs)grenswaarden
 • beoordelen van risico’s voor al uw werkzaamheden met gevaarlijke stoffen met gevalideerde en erkende schattingsmodellen zoals het stoffenmanager exposure model en ECETOC-TRA
 • beoordelen van huidblootstelling (ECETOC-Tra)
 • uitvoeren van use compliance checks (in het kader van REACH)
 • maken van een Plan van Aanpak volgens de arbeidshygiënische strategie
 • samenstellen van diverse rapportages
 • maken van risk-based werkplekinstructiekaarten (WIK)
 • vastleggen van meetgegevens
 • delen van VIBs en WIKs met uw werknemers (ChemRADE cloud)
 • voldoen aan Arbo (4-stappen plan SZW) en REACH.


Een licentie op ChemRADE® kent geen beperking in het aantal stoffen, beoordelingen en gebruikers. Er zijn dus geen onverwachte meerkosten. Training in het gebruik van de software en thematrainingen over registratie en risicobeoordelingen zijn kosteloos. Onze adviseurs zijn experts in arbeidshygiëne en toxicologie en kunnen u ontzorgen op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van ChemRADE® voor uw bedrijf? Via http://www.chemrade.nl vindt u meer informatie en kunt u desgewenst een demo aanvragen. Bellen kan natuurlijk ook: 024-3528830.


BIG

BIG verzamelt en valideert informatie over gevaarlijke stoffen. BIG maakt op basis van deze informatie veiligheidsinformatiebladen in overeenstemming met de geldende verordeningen van REACH en CLP alsook werkplekinstructiekaarten en gevaaretiketten en is gespecialiseerd in het verlenen van advies betreffende wetgeving over gevaarlijke producten (registraties, transport, opslag en overslag, …). BIG biedt een multilingual Emergency Response Service aan voor zijn gebruikers en is als noodcentrum 24u op 24u bereikbaar. BIG brengt jaarlijks een selectie van de BIG databank uit op verschillende platvormen onder andere als content voor verscheidene beheersystemen.
Daarnaast heeft BIG zich gespecialiseerd in Downstream User Compliance Checks, het opstellen van DU-CSA/CSR en in het algemeen de communicatie van veiligheidsinformatie in de supply chain. Ontdek de Product Risico Adviesmodule (PRA) op onze stand. Dit is een unieke TIER-0-tool om eenvoudig een eerste inschatting te kunnen maken van de risico’s verbonden aan de chemische stoffen en processen binnen uw organisatie.


Charles River

The key to successful registration is collaboration among a multidisciplinary team of experts who understand what needs to be done. Charles River partners benefit from a strong team of regulatory specialists and experienced scientists who together provide an integrated portfolio of studies in chemistry, ecotoxicology, environmental fate and toxicology.

To learn more about our unique portfolio and breadth of services, please visit http://www.criver.com/products-services/safety-assessment/nonpharma or contact us via askcharlesriver@crl.com


Cosanta B.V.

Cosanta BV zorgt voor onafhankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en actualiteit van Stoffenmanager®.

Stoffenmanager® is de online tool waarmee bedrijven zelf hun stoffen waar in het bedrijf mee gewerkt wordt kunnen inventariseren en prioriteren. Stoffenmanager® volgt alle vier de stappen van Inspectie SZW, u stelt met Stoffenmanager® uw stoffenregister op, u voert blootstellingsschattingen uit, u krijgt zicht op de gezondheidsrisico’s voor individuele medewerkers u zorgt voor voorlichting met de WIK’s en u kunt als dat nodig is maatregelen nemen. Stoffenmanager® heeft wereldwijd meer dan 34.000 gebruikers, is beschikbaar in verschillende talen, gevalideerd op basis van meer dan 6000 metingen, erkend door Inspectie SZW en internationaal erkend en opgenomen in de REACH Guidance R.14 van ECHA. Stoffenmanager® is gratis beschikbaar en in verschillende betaalde licentievormen.

Wij bieden u ook consultancy en trainingen aan. Onze consultants zijn vanaf het begin betrokken bij Stoffenmanager® en weten als geen ander hoe complex deze materie is. Kijk ook op http://www.cosanta.nl of http://www.stoffenmanager.com. Meer informatie? Telefoon 020 7920013, e-mail info@cosanta.nl


de ViB fabriek B.V.

de ViB Fabriek verzorgt het opstellen en onderhouden van Veiligheidsinformatiebladen (ViB's) van uw producten en ondersteunt u  hiermee om te voldoen aan één van de vele verantwoordelijkheden en verplichtingen die u heeft als leverancier van chemische producten

Ook bieden wij een softwarepakket aan, genaamd CHEMDOX, met als doel kwalitatief hoogwaardige veiligheidsinformatiebladen.  Met CHEMDOX kunt u zelf aan de slag met het maken van veiligheidsinformatiebladen , welke geheel zijn afgestemd op uw wensen.

De informatie in het veiligheidsinformatieblad (VIB) is vaak een technisch met veel begrippen. De ViB fabriek maakt dan ook werkplekinstructiekaarten (WiK's) om de werknemer op de werkvloer kort te informeren over de gevaren, gegevens, beschermingsmaatregelen en werkwijzen van een product.

Tevens kunnen wij u helpen bij vragen op het gebied van gevaarlijke stoffen, REACH, CLP, Exposure scenario Compliance checks en veel meer...

http://devibfabriek.nl/


DOSHBASE

DOHSBASE is dataleverancier van chemische stoffeninformatie t.b.v. Risico Inventarisatie en Stoffenregister.  DOHSBASE heeft in een periode van bijna 25 jaar een databestand opgebouwd van +/- 175.000 chemische stoffen. Dit databestand bevat grenswaarden, meetmethoden, CLP informatie en van veel stoffen de fysisch-chemische eigenschappen. Deze data dekken de wereldwijd beschikbare informatie met een speciale focus op Europa.

Met deze data kunnen bedrijven de risico's inschatten van het gebruik van chemische stoffen. Dit kan met behulp van risk assessment tools; DOHSBASE levert u graag hiervoor de noodzakelijke data.

DOHSBASE is ook zeer geschikt om te voldoen aan de wettelijke eisen rond het gebruik van chemische stoffen. Niet alleen om deze eenmalig te completeren, maar ook om deze bij te houden.

DOHSBASE levert daarnaast een softwarepakket voor arbeidshygiënist en veiligheidskundige om metingen op werkplekken te kunnen voorbereiden en uitkomsten hiervan te kunnen beoordelen. Dit softwarepakket heet DOHSBase Compare®

https://www.dohsbase.nl


Environment & Safety (PES), Philips Innovation Services

Ons team van specialisten biedt meer dan 25 jaar ervaring in het creëren van kwalitatief hoogwaardige SDS.

Onze diensten

 • Maken en onderhouden van 100% betrouwbare Safety Data Sheets en e-SDS
  • De beste kwaliteit, omdat we ons aan strenge kwaliteitsprocedures houden
  • Automatische vertaling van uw SDS en instructiekaarten in 12 talen
 • Online, wereldwijde IT-oplossing Fasim 2.0.
  • Onmiddellijke toegang tot uw SDS, gevaarsetiketten en een instructie kaarten
  • Uw eigen bedrijfsomgeving
  • Flexibele rapportage en controle op ongewenste chemische stoffen
 • Ondersteuning
  • Helpdesk voor alle SDS en Fasim 2.0 gerelateerde vragen
  • 24/7 emergency support
  • Consultancy op chemische wet- en regelgeving (REACH, RoHS, ADR, IATA, poison center notificatie)

Uw voordelen

 • Onze kwalitatief hoogwaardige SDS zijn het perfecte visitekaartje naar uw klanten
 • Onze geavanceerde IT oplossing Fasim 2.0 bespaart u tijd bij de naleving van de wetgeving op het gebruik en vervoer van chemische stoffen.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag maikel.van.niftrik@philips.com of neemt u telefonisch contact met ons op via 06-1105 8801.

Philips Innovation Services


Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV combineert uitgebreide kennis van gevaarlijke stoffen met operationele kennis. Het team Chemicals Management ondersteunt al decennia bedrijven, overheden en interne adviseurs.

REACH werkzaamheden, zoals registratie voor de deadline 2018 en consortiumbegeleiding zijn veelgevraagd. Daarnaast bieden wij onze klanten inhoudelijke deskundigheid, procesbegeleiding of kennis van alternatieven bij classificatie, restrictie of autorisatie. Daarbij hebben wij altijd de continuïteit van de bedrijfsvoering van onze relaties voor ogen.

SDS'en moeten vanwege CLP en REACH worden aangepast en eSDS'en worden opgesteld, soms in alle EU talen. Voor mengsels is dit een grote uitdaging. Wij hebben stellen hiervoor praktische, informatieve (e)SDS'en op.

Arbeidsveiligheid richt zich, onder andere, op de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen en mengsels. Met onze MengselrekenTool en de kennis van de toxicologische effecten kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Externe veiligheid staat met SEVESO III en Nederlandse implementatie in BRZO 2015 continu in de belangstelling. Wij combineren de kennis van externe veiligheid met die van de gevaarlijke stoffen voor de volledige ondersteuning.

Emissies Lucht en Water. Het beleid is gericht op het reduceren van de ZZS (zeer zorgwekkende stoffen). Met een teambenadering assisteren wij onze klanten met deze uitdaging, om een werkbare oplossing te vinden.

https://www.royalhaskoningdhv.com/


SCS Training & Consultancy

SCS Training & Consultancy is een dynamische opleider op het gebied van gevaarlijke stoffen en security.

De PGS-15 schept verplichtingen rondom opslag van gevaarlijke stoffen. Weet u ook dat het ADR hetzelfde voor u doet zelfs bij kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen? Hoe zit het bij u op de werkvloer, gebruikt u een vrachtbrief? Kortom, kent u de risico’s en verplichtingen als ontvanger en/of afzender van gevaarlijke stoffen ook bij kleine hoeveelheden?

Voor meer informatie: www.specialcargo.nl


Stell Sign-Projects B.V.

Procesinstallaties, gebouwen en machines: de borden en markeringen van Stell zijn duidelijk herkenbaar. Ze geven inzicht in uw proces en  ze vertellen waar u heen moet gaan in noodsituaties. Dit is noodzakelijk om veilig en duurzaam te kunnen werken in de branches  industrie, energie en (Petro-) chemie. De communicatie tussen uw medewerkers verloopt daardoor efficiënt en ruimtes, installaties en transport zijn duidelijk gecodeerd.

Clear comprehension By Stell.
Borden en markeringen van Stell bieden u inzicht en veiligheid in één oogopslag: onze vlucht- en reddingssignalisatie brengen uitkomst in gewone, delicate en gevaarlijke situaties. U vindt de vluchtweg op een snelle en veilige manier.

Duidelijkheid gaat voor alles
Wereldwijd gezien hebben wij inmiddels al meer dan 500 energiecentrales van borden, markeringen en reddingweg- en vluchtroute-identificaties voorzien.

Safety starts with Stell.

Stell.
Uitstekende branchekennis in Energie, (Petro-) Chemie en Industrie
Maatwerk van planning en productie tot montage en documentatie
Pioniers in ontwikkeling
Trendsetters in kwaliteit

http://www.stell.nl/


Trade Wind B.V.

Trade Wind B.V. levert oplossingen voor het opstellen en distribueren van VeiligheidsInformatieBladen, namelijk ExESS en DeDoks. Daarnaast kunt u het opstellen van VIB’s aan Trade Wind uitbesteden.

Met ExESS stelt u zelf bladen op conform CLP/ReaCh Annex II en de verschillende landspecifieke GHS-versies en in 50 talen. ExESS is op dit moment het meest flexibele systeem in de markt. Koppelingen met databanken zoals ANNEX VI, BIG, LOLI, NVZ-grondstoffen zijn aanwezig. Ook interfaces met ERP-systemen als SAP, Navision en Exact zijn mogelijk. T.b.v. ReaCh bevat ExESS een rijke functionaliteit o.a. ten behoeve Volume Tracking.

Met DeDoks kunt op eenvoudige wijze voldoen aan de verplichting die u heeft in het kader van ReaCh (Artikel 31). U moet een VIB toesturen bij een levering (indien niet eerder verstrekt) en bij het opmaken van een nieuwe versie dient u het VIB aan alle klanten te verzenden die het VIB in de afgelopen 12 maanden hebben ontvangen. DeDoks neemt u deze zorg uit handen. O.a. alle verffabrieken en de grotere verfdistributeurs in Nederland gebruiken het (VeiligmetVerf). Volledige automatisering, gekoppeld aan uw ordersysteem en publicatie binnen uw eigen website is mogelijk. Tevens hebben uw wederverkopers de mogelijkheid uw VIB’s aan hun klanten te distribueren.

http://www.twnl.com


ITIS HSE Solutions

Veiligheid en Arbo worden steeds belangrijker, zeker bij het werken met gevaarlijke stoffen. ITIS levert innovatieve softwareoplossingen en veiligheidsinformatiedatabanken die u ondersteunen bij het behalen van doelstellingen op het gebied van HSE en het voldoen aan de wet- en regelgeving.
Door ons brede aanbod leveren wij oplossingen voor bijna elk aspect van het chemische stoffen management, waaronder:

 • SDS management
 • Werkplekinstructiekaarten
 • Risico- en blootstellingsbeoordelingen
 • CMR registratie
 • De stoffeninventaris
 • Voorraadbeheer
 • Afvalbeheer
 • Het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in 47 talen
 • REACH en GHS compliance

ITIS levert daarnaast ook softwareoplossingen voor beheer van incidenten en gevaarlijke situaties en het uitvoeren van de RI&E.
ITIS levert haar eigen ontwikkelde systemen GROS, BRIS en SIRS en de nieuwe cloudapplicatie SOFOS 360. Verder zijn wij agent voor de Benelux van ChemWatch en geven wij toegang tot gevalideerde stofinformatie via onze partner BIG uit België.
Wij voorzien u graag van meer informatie.


D&F Consulting BV

D&F Consulting BV
Stadionstraat 32, 4815 NG Breda
tel: (076) 504 30 40, fax: (076) 504 03 41
web: http://www.denf.nl
e-mail: info@denf.nl

D&F Consulting biedt advies, coaching en training aan om de veiligheid van mens, machine en proces te vergroten en te optimaliseren. Dit om een veilig werkklimaat te creëren en te behouden, met als ultiem doel: NUL ongevallen. Onze expertise is enerzijds gericht op Technische veiligheid (machine- en procesveiligheid) en anderzijds op Veiligheidscultuur en -gedrag.

Vanuit onze expertise op het gebied van Procesveiligheid helpen wij u gedurende de levenscyclus van een installatie (van ontwerp tot en met ontmanteling) om “compliant” te zijn. Daarnaast kunnen wij u helpen met verschillende risicostudies waaronder QRA, HAZOP, HAZID, SWIFT, FME(C)A, SIL studies en LOPA.
Een andere bijzondere expertise binnen procesveiligheid is explosieveiligheid, ofwel ATEX. D&F helpt u met de gevarenbronanalyse, de zonering, de ontstekingsbronanalyse en het explosieveiligheidsdocument, óf leidt u op tot ATEX expert.


Toxic, veilig werken met chemische producten

Toxic: uw partner bij veilig werken met gevaarlijke stoffen
Toxic ondersteunt u bij veilig werken met chemische producten en gevaarlijke stoffen.
Dit door middel van een actuele online SDS registratie, het maken van VIB's, Toxic e-learning voor de werkvloer, onze advies- en metingentak
en via dé opleiding op het gebied van chemische veiligheid met certificering: Certified Chemical Safety Expert (CCSE).
Ga naar http://www.toxic.nl voor meer informatie en download gratis whitepapers en/of doe mee met onze gratis webinars over chemische veiligheid.


Ravebo Brielle

Ravebo Brielle is gespecialiseerd in meetoplossingen op het gebied van veiligheid, arbeidshygiëne, milieu & proces. Wij kunnen u adviseren omtrent de aanschaf, onderhoud en kalibratie van:

 • gasdetectie;
 • gasanalysers;
 • luchtmonsternamepompen en toebehoren voor werkplekmetingen;
 • pompsystemen en toebehoren voor proces- en emissiemetingen;
 • (thermisch) binnenklimaatmonitoren;
 • on-line stof-, aerosol- en nanopartikelmonitoren;
 • geluid- en trillingsmeters.

 
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en streven continu naar verbetering van onze activiteiten. Met betrekking tot service-activiteiten verrichten wij de meeste kalibraties en reparaties zelfstandig binnen onze eigen faciliteiten. Dit alles fabricaatonafhankelijk en conform opgestelde procedures aan de hand van geldende meet- en controlenormeringen. Uiteraard verrichten wij ook onderhoud en kalibraties op uw locatie. Dit met namen voor de stationaire gasdetectiesystemen alsmede de proces- en CEM-analysers.  
 
Wij leveren de producten en diensten aan: Procesindustrie, overheden, laboratoria, preventie- en arbodiensten, onderzoeksinstituten en universiteiten.


KWA Bedrijfsadviseurs B.V.

KWA Bedrijfsadviseurs in Amersfoort is hét adviesbureau voor productiebedrijven en instellingen in Nederland. We werken in nagenoeg iedere sector. Onze drive is u ondersteunen met specialistische en technische kennis, zodat u zich met een gerust hart kunt focussen op de dagelijkse gang van zaken. Of het nu gaat om milieu- en arbovraagstukken, managementsystemen of procestechnologisch advies, KWA is uw partner.

Een van onze specialismen is gevaarlijke stoffen. Waarbij een integrale aanpak voorop staat: vervoer en opslag, blootstelling en veilig gebruik van gevaarlijke stoffen, emissies naar de omgeving en afval en omgaan met calamiteiten (brand, explosies, lekkages).


Knoell NL B.V.

Knoell is een wereldwijd werkende dienstverlener met 600 medewerkers op het gebied van stoffenregelgeving en productveiligheid. Ons werkgebied omvat gewasbeschermingsmiddelen, biociden, industriële chemicaliën, diergeneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voeding en cosmetica.
Onze producten zijn risk assessments, registratiedossiers, MSDSsen, adviezen op gebied van (eco)toxicologie en registratie-strategie voor alle soorten toepassingen en het begeleiden van benodigde testen en het registratieproces voor onze klanten.
We hebben Europese vestigingen in Duitsland, Engeland, Nederland (Wageningen), Frankrijk, Spanje, Portugal en Zwitserland en verder in de Verenigde Staten, China, Korea, Japan, Thailand en Taiwan.
Wij zijn er voor u om moeilijke wetgeving toegankelijk te maken, wereldwijd!


Jongerius Consult

Bent u een bedrijf dat producten maakt, importeert en/of gebruikt en heeft u vragen of issues rond de implementatie van de wettelijke verplichtingen vanuit de EU (o.a. REACH en CLP wetgeving) contact dan Onno Jongerius van Jongerius Consult. Zijn missie is om u te helpen producten veilig te gebruiken in de keten en op de werkvloer via efficiënte toepassing van EU wetgeving van stoffen.

Via reachsupportnetwork.eu worden REACH compliance oplossingen online aangeboden.

Via sumisolutions.eu wordt een generieke aanpak aangeboden om veilig gebruik van mengsels op te nemen in uw mengsel VIB conform REACH.

Meer informatie over diensten en referenties via http://www.jongeriusconsult.com


RPS analyse bv

In situaties waar gezondheid en tijd cruciaal zijn, staan de medewerkers van RPS analyse bv klaar om monsters te nemen en analyseren. Een breed scala aan specialisten voert blootstellingsonderzoeken, metingen en analyses uit en interpreteert deze.

Zij identificeren voor bedrijven niet alleen honderden verbindingen, organische componenten, metalen en micro-organismen. Ook analyseren zij monsters op stof, kwarts en (asbest)vezels.

Verder biedt RPS analyse bv monsternameservice aan en verhuurt het professionele meet- en bemonsteringsapparatuur.

Geaccrediteerde laboratoria

RPS analyse bv beschikt over eigen laboratoria voor arbeidshygiënisch, milieutechnisch en asbestonderzoek. Deze maken gebruik van gevalideerde analyse- en onderzoeksmethoden. De analysepakketten zijn primair afgestemd op de Arbo- en milieuwetgeving. RPS analyse bv is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als inspectie-instelling en testlaboratorium.

Internationale expertise

RPS Nederland is onderdeel van RPS Group plc. Een Engels beursgenoteerd adviesbureau dat wereldwijd met 5.000 medewerkers actief is in milieu- en energieopgaven. RPS Group plc heeft 85 vestigingen verspreid over Australië, Canada, Engeland, Ierland, Nederland, Rusland, Verenigde Staten en Zuidoost-Azië.


Werken met Gezond Verstand = Veilig Werken met [Gevaarlijke] Stoffen

Eén op de zes werknemers (in totaal ongeveer 1 miljoen Nederlanders) loopt het risico om ziek te worden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Bovendien stervan jaarlijks naar schatting 4100 mensen door beroepsziekten, waarvan 3000 mensen door gevaarlijke stoffen. Dit kan en moet anders!

In Nederland stelt de wet regels aan de bescherming van werkenden. Maar met alleen regels kom je er niet. Daarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vierjarig programma gestart dat zich richt op het voorkomen van beroepsziekten. Samen met branches, werknemers- en werkgevers-organisaties, arboprofessionals, preventiemedewerkers brengt het ministerie een beweging op gang onder werknemers en werkgevers. Gevaarlijke stoffen moeten hoger op de agenda komen te staan en meer worden besproken. Het moet laagdrempeliger worden hier over te praten, en makkelijker worden om daadwerkelijk maatregelen te nemen. SZW vraagt aandacht voor dit probleem via een bewustwordingscampagne, interventies op het gebied van gezond en veilig werken op de werkvloer zoals veilige werkwijzen, gedragsinterventietrajecten en stimuleert innovatie en kennisuitwisseling via onder andere werkbezoeken en netwerkbijeenkomsten. Het ministerie ondersteunt daarom de Stoffendag. 

* Meedoen? Bezoek onze stand tijdens Stoffendag. Meer info via: www.werkmetgezondverstand.nl, en check hoe veilig jij werkt op www.hoeveiligwerkjij.nl .

 


INFO-CARE BV

INFO-CARE helpt u met het inzichtelijk maken van uw verplichtingen onder de ARBOwet, CLP en REACH wetgeving en de Europese Cosmetics Regulation.
Tot onze werkzaamheden behoort o.a. het beoordelen van de ARBO blootstelling, het samenstellen van cosmetica Product Information Files (PIF’s), het opstellen van Safety Data Sheets en de registratie van chemische stoffen.
Tevens bieden wij Aminchi. Dit is INFO-CARE’s online Regulatory systeem voor chemische veiligheid en is breed inzetbaar voor interne communicatie over uw producten. De interactieve online tool is één van de meest gebruiksvriendelijke en up-to-date applicaties. Aminchi wordt ondersteund door de chemische specialisten van INFO-CARE. http://www.info-care.nl