STOFFENDAG

Veilig en gezond omgaan met gevaarlijke stoffen

Woensdag 9 december 2020 

Privacyverklaring

De organisatie van de Stoffendag hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De organisatie van de Stoffendag houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van onze diensten of activiteiten;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als organisatie van de Stoffendag zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan de Stoffendag evenementen
Persoonsgegevens van deelnemers worden door de organisatie van de Stoffendag verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de verwerking van de inschrijving en het versturen van een factuur voor deelname. Voor deze doelstellingen kan de organisatie van de Stoffendag de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Functie;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie van de Stoffendag opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

De gegevens die de deelnemer op het aanmeldformulier invult worden gebruikt voor het organiseren van de bijeenkomst. Deze gegevens zullen tot maximaal 3 jaar na het evenement bewaard worden. Tijdens de Stoffendag kunnen foto's en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto's of video's kunnen gepubliceerd worden in verslagen/persberichten en op www.stoffendag.nl, andere websites van de partners van de Stoffendag of op sociale media. Door een evenement/bijeenkomst te bezoeken stemt u in dat er foto's worden gemaakt en deze kunnen worden gepubliceerd.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om het gebruik en de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De organisatie van de Stoffendag verkoopt in geen geval persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn
De organisatie van de Stoffendag bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de organisatie van de Stoffendag van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Deze verplichting leggen wij ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Wanneer u meent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

NVZ - Schoon | Hygiënisch | Duurzaam (hoofdorganisator Stoffendag)
E: info@nvz.nl
T: 030 6921880